کاربر گرامی جهت ثبت نام در سامانه و دریافت کد رهگیری در ابتدا فایلهای ذیل را اماده کنید

-مجوز بند ب
-عکس از نماي کلي داخلي دفتر/شرکت
-عکس از نماي بيروني دفتر/شرکت - شامل تابلو
-مجوز بند پ
-مدرک ثبت شرکت به همراه کداقتصادي
-اجاره نامه و يا سند مالکيت صفحه اول و دوم به همراه صفحه نقل و انتقالات
-اساس نامه
-آگهي روزنامه به همراه آخرين تغييرات و اعضاي هيئت مديره و سهامداران
-شناسنامه مدير عامل
-کارت ملي مدير عامل
-مدرک تحصيلي مدير عامل
- کارت پايان خدمت مدير عامل
- عکس مدير عامل
-مجوز بند الف
-مدرک جانباز مدير عامل
-فيش واريز جهت بازديد(بانك ملي 4001064004005747- مبلغ 200 هزار تومان)
-مجوز راه آهن
-مدرک آموزشي ويژه مديران مدير عامل
قوانین و مقررارت